Husordensregler (English version below)

Gjelder både eiere og leietakere i sameiet.

Målsetting: Orden og trivsel der jeg bor

Styret har på de neste sidene utarbeidet informasjon og veiledning som vi håper den enkelte vil finne

nyttig, både for ny innflyttede og de som har bodd i Sameiet en stund, og at Husordensreglene

etterleves. Det vil bidra til å sikre et godt og harmonisk bofelleskap.

Mer info om Sameiet finnes også på vår hjemmeside: www.karenslystalle.no

Generelt om styret og nyttige telefonnummer

Styret og valgkomité

Sameiets styre har en styreleder og tre til fire styremedlemmer. Alle velges på årsmøtet i april for en

periode på 2 år. Det velges også årlig en valgkomité.

Det er ønskelig at så mange som mulig av seksjonseierne ser seg tjent med å sitte en periode eller to i

styret, både fordi:

•o o flere skal kunne bidra for fellesskapets beste,

•> > fordele ansvar ved å inneha en slik viktig oppgave

Ta kontakt med valgkomitéen i god tid før årsmøtet dersom du er interessert i å stille til valg.Styresammensetning for april 2018 - april 2019:

Styreleder:Gisle SkansenØvrige styremedlemmer:Cathrine Ulrichsen

Bredo Hagberg

Torgeir Bjørnland

Stein Dahlsrud

Valgkomite:

Anita Naper

Lone Hammer

Telefon nr. e-post:

930 25 795 gisle.skansen@torp.no

916 14 600 c@thrine.no

908 54 800 bredo.hagberg@gmail.com

976 51 548 torgeirbjornland@gmail.com

930 09 967 stein@dahlsrud.no

934 03 280 anita.naper@if.no

905 14 879 lone.hammer@outlook.com

Styret holder jevnlig møter gjennom året og sender ut infobrev til alle i Sameiet ved behov. (Dette

legges også ut på Sameiets hjemmeside. I spesielle situasjoner brukes også oppslagstavlene). Styrets

arbeid rapporteres i årsberetningen på Sameiets årsmøte sammen med fremleggelsen av regnskapet for

siste regnskaps år og budsjett for kommende år.

Saker som ønskes å fremlegges for styret, sendes pr. e-post.Nyttige telefon-nummer:

aleksander.gripstad@obos.no

Vaktmester:

Lysteknikk, elektrisk :

Kone heiser:

Windsor Doors (garasjedør):

Peisselskapbet:

Fortuna Renhold:

Hafslund Fjernvarme:

Inva vannmaskineri:

Canal Digital:

Østberg ved filterbytte på ventilasjon

fra Beam:

OBOS

22 99 18 83 / 473 89 975

22 99 18 80

480 00 049

909 22 909

815 333 43

92 48 21 58

22 03 81 77

22 43 59 80

23 17 43 10

06090

67 17 77 00

22 86 55 00

HELSE

Oppvarming (Gulvvarme)Leiligheten oppvarmes i alle rom med vannbåren gulvvarme og termostatstyring. Denne skal stå i

midtstilling, da de andre innstillingene ikke er i bruk. Merk at gulvbåren varme i badegulvene virker på

annen måte enn varmekabler. Derfor føles gulvflisene ikke "varme".

Leilighetene blir forsynt med varmtvann fra fjernvarmeleverandør (Viken Fjernvarme AS)

Du finner eget skap utenfor hver leilighet som viser vannkablene. (Teknisk hjelp : Lysteknikk)

Kablene for gulvvarmen ligger rett under parketten. Det må derfor på ingen måte slås spiker eller skruer

ned i parketten ved eventuelle ominnredninger i leiligheten.RenholdSameiet har avtale om vask av vestibyler en gang i uken og trapper hver fjerde uke samt to årlige

utvendige vindusvask av bygget (vår og høst). Sameiet har avtale om utskifting av matter.

Ventilasjon

Ventilasjonsanlegget i din leilighet fører forurenset luft ut av boligen og tilfører den ny filtrert og

oppvarmet uteluft.

I aggregatet finnes filter for avtrekksluft og tilluft, som bør byttes en til to ganger i året.

Finfilter for uteluft er et engangsfilter som ikke kan vaskes, men støvsuges og byttes etter behov med ca.

1/2 års intervall. Tett filter vil minske friskluftstrømmen. (Anlegget er levert av BEAM Ventilasjon).

Østberg leverer filter, se telefonliste.

MILJØ

Balkonger

Seksjonseier skal forestå renhold og sørge for at balkongene holdes ryddige. Se ellers under punktet

vedlikehold.

Spyling eller bruk av store vannmengder under "vårrengjøringen" av balkongene er ikke tillatt. De er

ikke konstruert for å ta av store vannmengder og ved spyling vil vannet renne ned til balkongen under

og kunne forårsake skader på gjenstander der. Her kan den enkelte bli erstatningspliktig.

Ta nabohensyn ved evt. bruk av utegrill på balkongen. Bruk gass eller elektrisk grill.

Fellesareal

Pga fare for brann og mulig blokkering av rømningsveier samt av hensyn til trivsel er det ikke tillatt å

plassere personlige eiendeler i fellesarealene (kjeller, garasje, bod gangene, korridorer og utenfor

inngangspartiene osv.). Etterglemte eller hensatte gjenstander kan bli fjernet uten forvarsel dersom de

utgjør brannfare eller er til sjenanse for andre beboere.

Flytting

Skader oppstått ved inn/utflytting vil bli belastes den enkelte. Husk å rydde opp ved eventuell

forsøpling.

Garasjeplass og adgang

De fleste av seksjonene har garasjeplass. Styret har oversikt over hvilken garasjeplass som tilhører

hvilken leilighet. Denne oversikten er også tilgjengelig på Sameiets hjemmeside. Det er ikke sluk i

garasjen, og den kan derfor ikke brukes til bilvask. Vanndammer i garasjen skyldes fuktighet (regn/snø)

fra bilene og helling på gulvet. På noen av plassene samler det seg derfor mer vann enn andre.

Utleie av parkeringsplass er tillatt. Ved utleie skal plassen først tilbys deltakere i sameiet ved melding til

styret. Dersom ingen melder sin interesse innen 8 dager etter at styret via e-mail har opplyst sameierne

om tilbudet, kan plassen tilbys andre enn sameierne.

Verken motorsykler eller andre sykler skal parkeres på fellesarealene ute eller i garasjen.

Det henstilles til brukerne å holde orden på sin plass. Av hensyn til brannsikkerheten bes plassene

holdes fri for private gjenstander så som løse bildekk, sykler og annet. Elektroniske adgangskort til

garasjen for de med parkeringsplass, ta kontakt med Styret. Det er opprettet mulighet for el-bil lading i

garasjen for de som har plass der. Styret ved styreleder kan kontaktes dersom man ønsker dette etablert.

Kabel TV - fellesantenneanlegg, Internett og bredbåndSameiet har inngått avtale med Canal Digital kanal TV om abonnement på en grunnpakke. Ønsker man

flere kanaler, må man skaffe seg privat avtale med Canal Digital. Sameiet har også inngått utvidet avtale

med Canal Digital om bredbånd og internett tilgang via TV-kabel. Se www.canaldigital.no for mer info.HeisDet er installert toveis taleforbindelse i heisen. I en eventuell nødsituasjon vil hjelp være tilkalt etter 30

min. i henhold til vår serviceavtale med heisleverandøren Kone.

Juletrær

Hver enkelt sameier må kvitte seg med sitt juletre. Det oppfordres til å kutte opp treet og legge det i

søppelsekk før det tas ut av leiligheten. Da unngår man at barnåler legger seg i heisens dørspor som kan

forårsake heisstopp.

Oppslagstavler

Viktig informasjon fra styret blir slått opp på oppslagtavler i hver oppgang ved heisen, i hver heis, i

postkasser og pr. e-post. Det er viktig at Styret hele tiden får oppgitt riktig maile-post -a dresse.

Gjesteparkering

Sameiet har ikke egen gjesteparkering, men det er lovlig parkering på oppmerkede plasser i gaten. På

baksiden av byggene er det parkometerplasser. Det er flere garasjeanlegg i nærheten hvor de er mulig å

leie garasjeplass.

Renovasjon

Containere for husholdningsavfall og papir tømmes en gang i uken, søppelrommet er på baksiden av

K.A.3 med tilhørende nøkkelbrikke. Ikke kast isopor, store plastsekker med ukjent innhold eller

materialrester. Fordel søppel jevnt i de forskjellige containerne. Se oppslag i søppelrommet om

fordeling av søppel. VIS HENSYN. Brett sammen store pappesker slik at alle får plass til det de må

fjerne. Spesialavfall og større gjenstander må bringes til henholdsvis miljøstasjoner (nærmeste er

gjenbruksstasjonen på Smestad) og gjenbruksstasjonene på Brobekk/Haraldrud og Grønmo.

Stoppekran

Det er stoppekraner til hver leilighet for bad og toalett under takluken i et av baderommene og under

kjøkkenbenken for vaskekummen. Disse er godt merket. Det er i flere seksjoner montert brannslange

under kjøkkenbenken, denne må fjernes og man må kjøpe pulver/skum-apparat. Det er seksjonseiers

ansvar å sørge for å ha godkjent pulverapparat i seksjonen. Gjør deg godt kjent med dette.

Strømmåler

Individuelle digitale strømmålere finnes i sikringsskap utenfor hver leilighet.

Sykkelrom

Det er eget sykkelrom i 1.etasje ved inngangen til 1b, nøkkelkort kjøpes hos Laashuset as via Sstyret.

Det henstilles til alle om å bruke dette. Verken motorsykler eller andre sykler skal parkeres på

fellesarealene ute eller i garasjen.

Vedlikehold

§ 32 i Lov om eierseksjoner sier følgende; " Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten

slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne

slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten. Den enkelte

sameier skal holde bruksenheten forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de

andre sameierne"

Sameiet har ansvar for vedlikehold av alle fellesarealer og selve bygningskroppen. Dette fratar

imidlertid ikke den enkelte seksjonseier å vedlikeholde sin del av fellesarealet som for eksempel

balkongen/terrassen (maling av gulv, tak, trevegger, innvendig murvegg og rekkverk) for å hindre

forringelse eller vanngjennomtrenging. Dette gjelder i høyeste grad terrasser/balkonger også. Er du i tvil

om ditt ansvar, ta det opp med Styret.VedlikeholdsfondSameiet etablerte i 2003 et vedlikeholdsfond hvor det årlig settes av 5% av felleskostnadene til eventuelt

fremtidig ekstraordinært vedlikehold.VedtekterLov om eierseksjoner gir sameierne adgang til å fastsette vedtekter. Slike vedtekter fastsettes på

sameiermøter. Vedtektene er tilgjengelig på Sameiets hjemmeside. Styret ber den enkelte om å

medvirke til at fellesarealene holdes i orden, for økt trivsel for oss alle.

SIKKERHET

Brannvarsling

Hver leilighet har installert branndetektor som er tilkoblet sameiets brannalarmsystem. Den utløses lett

ved for eksempel kraftig matos fra åpent kjøkken. (Ha derfor alltid kjøkkenviften på for fullt ved bruk

av komfyr). Systemet er ikke direkte tilkoplet brannstasjon. Ved brann må derfor den enkelte ringe 110

og bygget må evakueres. Samleplass ved en eventuell evakuering, er foran Dekkmann. Se for øvrig

oppslag i hver oppgang og gjør deg kjent med branninstruksen.

Dersom du har mistanke om at du har forårsaket en falsk alarm under for eksempel matlaging så er du

selv ansvarlig for å slå av alarmen. Dette gjøres fra panelet i oppgangen i første etasje. Displaypanelet

viser hvilken leilighetsseksjon som trigget alarmen. For mer informasjon om alarmanlegget henvises det

til Manual for Brannvarsling

Calling/Porttelefon

Det er callinganlegg i hver leilighet. Slipp ikke uvedkommende inn i byggene. Inngangsdørene må alltid

holdes lukket og låste. Hvis man bruker trappen, sørg for at glassdøren alltid er lukket, også når man går

ut.

Forsikring

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Forsikring og polisenummeret er SP 1951056.

Den enkelte sameier må selv sørge for å ha egen innboforsikring. Hvis sameiets forsikring skal benyttes,

må beboer/seksjonseier straks melde skaden til Styreleder.

Innbrudd

Dersom du oppdager innbrudd eller innbruddforsøk, må dette straks meldes Majorstua Politikammer,

Sørkedalsveien 27, 0369 Oslo, tel.: 22 66 90 50. Vaktmester må varsles dersom det er nødvendig å sikre

eiendommen. Likeså bør styreleder, eventuelt forretningsfører (OBOS) få beskjed.

Leietagere

Av sikkerhetsmessige grunner skal styret til enhver tid ha opplysning om hvem som bebor de enkelte

leilighetene. Vennligst gi skriftlig beskjed til styreleder og forretningsfører ved utleie av leilighet.

Nøkler

Ekstra nøkkel/brikkesett til din leilighetsseksjon kan bestilles ved skriftlig henvendelse til Styret.

Nøkler/brikker vil deretter bli rekvirert hos Laashuset as.

Hoveddør

Når man vil ha hoveddøren til oppgangen oppe (ved flytting,for eksempel), bruk knappene på toppen

ved motoren for å sette døren i posisjon. (Ikke legg gjenstander i klem for å holde den oppe) Si i fra om

dette til flyttefolk, da man ellers risikerer at motoren går i stykker.

Peis

Det er installert gasspeis i de fleste leilighetene. Disse krever årlig ettersyn og service pga

leverandørgaranti og sikkerhet (normalt på høsten). Styret koordinerer dette, men det er leilighetseier

som er ansvarlig for at det blir foretatt service. Regning for den enkeltes gassforbruk sendes individuelt.

Pilotflammen foreslås slukket i den varme årstiden. Den alene avgir ca. 500 watts varme (kostnad ca.

kr.150,- /mnd.). Den slås av ved å trykke inn den sorte knappen til o-merket står ved strek(-).

Gå frem på følgende måte for å tenne pilotflammen: (om den ikke tennes i forbindelse med obligatorisk,

årlig service.)

1. Trykk inn den sorte knappen

2. Vri den til gnistposisjon (runding med strek skal stå rett ut for strekmerket)

3. Trykk deretter rød knapp inn et par ganger til gnisten tenner pilotflammen. Er det luft i rørene

må dette gjøres et par ganger eller det går litt tid før pilotflammen tennes

4. Still sort knapp i flammeposisjon. (flammesymbol utfor strek). Slik skal den stå for vanlig drift

og kan deretter slås av og på med veggbryteren. Med peisflammen på er varmeeffekten ca. 4800 W.

Ved problemer ring servicemann Kenneth Olsen, tel: 924 82 158

Sikringsskap

Utenfor hver leilighet er det eget sikringsskap med hovedbryter. Det er montert jordfeilbryter - sort -

som varsler om feil på eget anlegg.

Skadetilfeller

Beboer som oppdager en skade har plikt til å melde fra til styret, forretningsfører eller vaktmester om

dette, uansett om skaden er forårsaket av andre, en selv eller det gjelder forhold som ingen kan klandres

for. Er det forbundet med fare å vente, har både styremedlemmer og beboere en ubetinget rett til å bryte

seg inn i en leilighet for å få ordnet det nødvendige. Hvem som har ansvaret for skadene og

omkostningene ved utbedring av skaden/e vil måtte avgjøres i ettertid. Ved alle skadetilfeller skal

forklaring og redegjørelse fra de berørte beboere innhentes skriftlig. Forretningsfører/styreleder vil være

behjelpelig med den videre gang ved skadetilfeller. Se ellers punktet om forsikring.

Skilt til postkasse og ringeklokke

Det oppfordres til alle å ha dette i henhold til Sameiets standard formater, som kan kjøpes hos

Multiservice AS i KA 3.

Utleieareal

Sameiet har leiet ut lokaler i første etasje i begge byggene.

Vaktmestertjeneste

Mot ekstra godtgjøring utføres reparasjoner, vedlikehold og utbedringer for Sameiet eller den enkelte

seksjonseier. Slikt arbeid må avtales særskilt. Varsling om feil og mangler skjer normalt ved e-post til

styret.

Vann

Det er montert vask til bruk for vaktmester/håndverkere i 1 etasje. Hageslange for Sameiet oppbevares

der. Vannkran for vanning er montert ute til bruk for vaktmester.

Video overvåkning av garasje

For å hindre innbrudd i garasjeanlegget har sameiet installert video- overvåkning 24 timer i døgnet.

Data lagres i en uke, deretter blir de slettet. Anlegget er imidlertid for tiden ikke i bruk.

Generell informasjon om Sameiet, lover og vedtekter

Sameiets eiendom er fysisk og rettslig inndelt slik at hvert bruksareal utgjør en egen seksjon og to typer

areal: bruksareal og fellesareal. Den enkelte seksjonseier eier en ideell andel av hele eiendommen og har

enerett til bruk av et bestemt bruksareal. Bruksarealet omfatter arealet innenfor leiligheten (bruksarealets

hoveddel) og tilhørende boder og eventuelt garasjeplass (bruksarealet tilleggsdel). Fellesarealet utgjør

resten. Sameiet består av 58 leilighets seksjoner med tilhørende boder. Garasjen er utskilt som egen

seksjon.

Forretningsfører

Obos Eiendomsforvaltning er forretningsfører for Sameiet. Henvendelser vedrørende

husleie/felleskostnadsinnbetaling, dokumenter ved salg osv., kan rettes direkte på tel.: 22 86 57 67.

(OBOS sentralbord: 22 86 55 00).

Adresse: OBOS Eiendomsforvaltning v/ Post boks 6668 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Lov

Den enkelte seksjonseiers eierrettigheter er regulert i Lov om eierseksjoner av 1. januar 2018.

Eierseksjonssameiet er et redskap for å få gjennomført praktiske fellesfunksjoner og fellestiltak.

Den enkelte seksjonseiers rettigheter er formalisert ved at det er utstedt et skjøte som er tinglyst på

seksjonens grunnboksblad i det lokale tinglysningsregisteret.

Lov om eierseksjoner ligger på Sameiets hjemmeside. (www.karenslystalle.no) eller kan kjøpes i

bokhandel for selvstudium.

Vedtekter

Sameiets vedtekter finnes på sameiets hjemmeside, alternativt kan de fås ved henvendelse til

forretningsfører.

Om bydelen

Karenslyst Alle 1-3 ligger i utkanten av Ullern bydel, bydel 6, adr. : Bydel Ullern, Pb. 39, Øvre Ullern,

0311 Oslo, tel.: 23 46 30 00.

Besøksadressen er i Ullern alle 41, 2 etg.

Nærmeste apotek er i Karenslyst allé. Postkontor er i Coop lengst ut i Karenslyst allé.

Vinmonopol er nabo med Coop.

Det finnes rikelig med butikker, restauranter og andre servicetilbud i nærheten.

Bygdøy buss nr.30 - har stoppested Karenslyst allé. Det går bytrikk i Drammensveien v/Thune og

ulike busser fra samme sted.

Flytoget og andre togforbindelser går fra Skøyen stasjon, samt Bærumsbusser like ved.

ENGLISH VERSION

House rules and information

FOR OWNERS AND TENANTS

IN SAMEIET FROGNERKILEN TERRASSE

Aim: Order and wellbeing where I live

In the following pages the Steering committee has compiled information and

guidelines which we hope will prove useful both for the newly arrived and those

who have lived here for some time, it is also our hope that these house rules will

be respected. This will contribute to a positive and harmonious living community.

More information about Sameiet Frognerkilen Terrasse (hereafter called the

Association) can be found on our homepage www.karenslystallé.no . Click on the

residents' information (Beboerinfo) and use the password provided.General information about the committee/useful phone numbers

Steering Committee and nomination committeeThe Association Steering committee has a chair and three to four committee

members. Members are elected, for a period of two years, at an annual general

meeting in April.

It is desirable that as many property owners as possible are willing to serve a

period or two on the steering committee, in order that:

more people can contribute for the benefit of the community.

responsibility for carrying out important functions can be shared.

Contact the nominations committee well in advance of the AGM if you are

interested in standing for election.Steering Committee April 2018 - April 2019

Chair:Gisle Skansen

Members:

Cathrine Ulrichsen

Bredo Hagberg

Torgeir Bjørnland

Stein Dahlsrud

Nominations committee:

Anita Naper

Lone Hammer

Telefon nr. e-post:

930 25 795 gisle.skansen@torp.no

916 14 600 c@thrine.no

908 54 800 bredo.hagberg@gmail.com

976 51 548 torgeirbjornland@gmail.com

930 09 967 stein@dahlsrud.no

934 03 280 anita.naper@if.no

905 14 879 lone.hammer@outlook.com

The Steering committee meets regularly throughout the year and circulates

information to all in the Association, as necessary. Information is published on

the Association's homepage and through quarterly news bulletins. When

appropriate the noticeboards are also used.

The work of the Steering committee is presented in an Annual Report to the

Association at the AGM, along with the accounts for the previous financial year

and the budget for the upcoming year.

Issues you wish to bring to the attention of the Steering committee should be

sent by e-mail.

Useful telephone numbers

aleksander.gripstad@obos.no

Caretaker:

Lysteknikk , electrics :

Kone lifts:

Windsor Doors (garage doors):

Peisselskapet (fireplace):

Fortuna Renhold (cleaning):

Hafslund Fjernvarme (heating):

Inva vannmaskineri:

Canal Digital:

Østberg for filter changes in the

ventilation from Beam:

OBOS

22 99 18 83 / 473 89 975

22 99 18 80

480 00 049

909 22 909

815 333 43

92 48 21 58

22 03 81 77

22 43 59 80

23 17 43 10

06090

67 17 77 00

22 86 55 00

HEALTH RELATED

Heating (underfloor)

All the rooms in the apartments are heated with waterborne underfloor heating

with thermostat controls. The thermostat control should be placed in the central

position as the other positions are not in use. Please note that this type of

underfloor heating in the bathrooms differs from underfloor heating cables.

Consequently the bathroom floor does not feel as warm as when heated by

heating cables. Apartments are supplied with hot water from the contractor

(Viken Fjernvarme AS). You will find a cupboard outside each apartment where

you can see the water cables. (Technical assistance: Lysteknikk)

The cables for the underfloor heating are directly under the parquet flooring.

Please do not, under any circumstances, put nails or screws through the floor in

connection with renovations or structural changes to your apartment.

Cleaning

The Association has an agreement regarding cleaning of the lobbies once a week,

and staircases every four weeks, as well as cleaning of the exterior of windows

twice a year (spring and autumn). The Association also has a contract for the

changing of floor mats.

Ventilation

The ventilation system in your apartment conducts polluted air out of the

apartment and brings in newly filtered, heated air.

There are filters in the generator both for air being withdrawn and air being

imported. These should be changed once or twice a year.

The fine-mesh filter for outside air cannot be washed, but should be vacuum

cleaned and changed as necessary, at approximately half-yearly intervals. A

blocked filter will decrease the flow of fresh air. The supplier of the system is

BEAM Ventilasjon. Filters are available from Østberg, see telephone list.

ENVIRONMENT

Balconies

The owner of the section is responsible for the cleaning and orderliness of their

respective balconies. See also under Maintenance.

The use of hoses or large quantities of water is not permitted. The balconies are

not constructed to tolerate large quantities of water. It is also a concern that

water runs down to the balcony below and can cause damage to items on these

balconies. The individuals who cause such damage can be held financially liable.

Please show consideration for your neighbors, for example when using a

barbecue; please choose a gas or electric barbecue.

Communal Areas

In order to comply with fire regulations, it is not permitted to block exits and out

of consideration for one's neighbors, it is not permitted to leave personal

property in communal areas (basement, garage, corridors outside the storage

areas, hallways and outside the entrance areas etc.). Abandoned items may be

removed without warning if they constitute a fire hazard or are a hindrance to

other residents.

Moving

Any damage caused in connection with moving in or out will be billed to those

concerned. Please remember to clear away any rubbish created in this process.

Garage spaces and access

Most units have a parking place in the garage. The Steering committee has an

overview of which places belong to which apartment. This overview is also

available on the Association's webpage. There are no drains in the garage, so it

follows that it should not be used for washing cars. Puddles in the garage are

caused by moisture from cars (rain and snow) and the incline of the floor. Some

parking places are therefore subject to more surface water than others.

It is permitted to rent out parking places. Should you decide to do so then the

place should first be offered to other members of the Association via a

notification to the steering committee. In the event that no-one expresses an

interest within 8 days of the committee advertising the offer, via e-mail, to all

members of the Association, the place may be offered to someone outside the

Association.

Neither motorcycles nor cycles may be parked in the communal areas in the

garage or outside.

Residents are requested to keep order in their parking places. To maintain fire

safety, please ensure parking places are free of private property such as tires,

cycles and such like. Exception is made for tires placed on wallmounted frame.

Electronic access cards to the garage for those with parking places can be

obtained by contacting the Steering committee. For those with electric cars it is

possible to access charging points in the garage. To obtain an access point,

please contact the Chair of the Steering committee.

Cable TV -< /font> communal antenna system, internet and broadband

The Association has a contract with Canal Digital for a subscription for the basic

package. For access to additional channels, a private agreement must be made

with Canal Digital. The Association has also made an expanded agreement with

Canal Digital for broadband and internet access via TV-cable. See

www.canaldigital.no for more information.

Lift/elevator

A two-way voice communication system is available in the lift. In the event of a

possible emergency situation, assistance will be called after 30 minutes, in

accordance with our service agreement with the lift supplier, Kone.

Christmas trees

Each owner is responsible for disposing of their own Christmas tree. You are

encouraged to cut up the tree and place it in a rubbish bag before it is carried

out of the apartment. In this way it is possible to avoid spreading pine needles in

the tracks of the lift which can cause a lift stoppage.

Noticeboards

Important information from the steering committee will be posted on the bulletin

boards beside the lift in each stairway, in the lifts, in postboxes and via e-mail. It

is important that the Steering committee always has the correct email and postal

address for all residents/tenants.

Guest parking

The Residents' Association does not have designated guest parking, however

there are marked parking spaces in the streets nearby. At the rear of the

buildings there are parking spaces with parking meters. There are also several

parking garages nearby where it is possible to rent a parking space.

Rubbish disposal

Containers for household waste and paper are emptied once a week. The waste

disposal room is at the rear of K.A.3 and has its own key card. Do not dispose of

polystyrene, large plastic sacks with indiscriminate rubbish or other debris.

Distribute rubbish evenly among the various containers. Check the notices on the

bulletin board regarding distribution/sorting of rubbish. SHOW CONSIDERATION.

Please collapse large cardboard boxes so that there is room for everyone to

dispose of their rubbish. Hazardous waste and larger items should be taken to

recycling centers such as the one at Smestad or Brobekk/Haraldrud and Grønmo.

Stopcock

There are stopcocks for each apartment. The one for the bath and toilet is placed

in the roof hatchway in one of the bathrooms and under the kitchen workbench

for the kitchen sink. These are clearly marked. In several apartments there is a

firehose mounted under the kitchen workbench. This should be removed and a

powder/foam extinguisher bought to replace it. It is the responsibility of the

owner to ensure that there is an approved powder extinguisher in each unit.

Make sure you are confident you know how to use this.

Electricity meters

Individual digital electricity meters are to be found in the fuse box outside each

apartment.

Cycle storage room

There is a designated cycle storage room on the ground floor next to the

entrance to 1b. A key card can be purchased from Laashuset via the Steering

committee. You are kindly requested to use this storage room. Neither

motorcycles nor other cycles should be parked in the communal areas or in the

garage.

Maintenance

Paragraph 32 of the Law regarding self-owned sections says the following: " The

owner of a section shall maintain the section in such a way that damage to

communal areas and other sections shall be avoided, and such that the other

owners are not disadvantaged. The obligation to carry out maintenance also

covers possible additional areas that may adhere to the property. Each individual

owner must ensure that their respective property is maintained in a way that

there are no damage or negative consequences for the other owners.

The Association has responsibility for maintaining all communal areas and the

actual buildings. This does not mean that individual owners are absolved from

the obligation to maintain their part of the communal areas such as

balconies/terraces (painting of floors, roofing, timber walls, internal brick walls

and railings) so as to avoid deterioration or water damage. This is particularly

important with regards to terraces/balconies. Should you be in any doubt about

the extent of your responsibilities, please contact the Steering committee.Maintenance fundIn 2003 the Association established a maintenance fund. Each year 5% of the

utility costs are added to this fund in readiness for unforeseen maintenance

needs.

Statutes

The Law regarding self-owned sections allows for the Association to agree its own

statutes. Such statutes are agreed at AGM. The Statutes are available on the

Association home-page. The Steering committee urges everyone to cooperate in

maintaining order in the communal areas to contribute to well-being for us all.

SAFETY

Fire alarm/notification

Every apartment has a fire detector which is connected to the Association's

central fire alarm system. It is set off fairly easily, for example by excessive

cooking vapors from the open kitchen. Always have the extraction fan on full

power when using the oven. The system is not connected directly to the fire

station. In the event of a fire, the fire brigade must therefore be contacted by

calling 110, and the building must be evacuated. The meeting point in this

situation is in front of "D ekkmann". See also the notices posted in each stairway

and please acquaint yourself with the fire instructions.

Should you believe that you have caused a false alarm, for instance while

cooking you are responsible for switching off the alarm. This must be done from

the panel in the ground floor hallway. The display panel shows which apartment

unit has set off the alarm. We refer to the Manual for Fire Procedures for more

information about the alarm system.

Calling / Entry telephone

There is a calling system in every apartment. Do not allow unauthorized visitors

into the buildings. Entrance doors must always be closed and locked. If you use

the stairs ensure that the glass door at the ground floor is always closed.

Insurance

The Association's property is fully insured in IF Forsikring, the policy number is

SP1951056. Each owner must take responsibility for insuring their own

household goods. If the Association's insurance is to be used, then the owner

should report the damage to the Steering Committee Chair at the first

opportunity.

Burglary

The police at Majorstua Police Station must be notified immediately should you

discover a burglary or attempted burglary. Their address is Sørkedalsveien 27,

0369 Oslo, telephone: 22 66 90 50. The caretaker should be contacted if it is

necessary to secure the property. Similarly, the Chair of the Steering committee,

and possibly the Business Agent/forretningsfører (OBOS) should be notified.

Tenants

For security reasons, the Steering committee should be kept informed of the

details of who is living in the different apartments. Please give written details to

the Chair and Business agent when renting out an apartment.

Keys

Additional keys/key cards to apartments can be ordered by sending a written

request to the Steering committee. Keys/key cards will then be requisitioned

from Laashuset as.

Main door

To keep the main door open (for example, when moving in or out), use the

button at the top, near the motor to place the door in the open position. Do not

prop the door open as this can lead to damage to the motor. Please also inform

your movers of these instructions.

Fireplaces

There is a gas fireplace in most apartments. These should be maintained and

serviced annually (normally in the autumn) in order to be in compliance with the

supplier guarantee and security requirements. The Steering committee

coordinates the service, but it is the apartment owner who is responsible for

ensuring that the service takes place. Invoices for gas usage are sent to the

individuals concerned.

It is suggested that the pilot light be switched off during the summer months.

The pilot light alone emits approximately 500 watts of heat at a cost of about

150 kr. per month. It can be turned off by pressing the black button until the omarking

is beside the dash(-).

Follow these steps in order to relight the pilot light (if this is not done in

connection with the annual service):

1. Press the black switch

2. Turn it to the sparking position (the circle with a dash/horizontal line

should be immediately beside the horizontal mark)

3. Then press the red button a couple of times until the spark lights the pilot

light. If there is air in the pipes this might need to be repeated once or

twice, or it may take a little time for the pilot light to ignite.

4. Place the black switch in the flame position - the flame symbol should be

beside the horizontal line. For normal usage this should be the default

position, and it can then be switched on and off with the wall switch. The

warming effect from the fireplace is approx. 4800 watts.

If you have any problems call the serviceman Kenneth Olsen, tel.: 92482158

Fuse box

There is a fuse box outside each apartment with a main switch. There is an

earthing fault switch - black - which warns of a fault on your system.

Damage

Residents who find damage of any sort have a responsibility to report this to the

Steering committee, regardless of whether this has been caused by someone

else, yourself, or whether no one can be held responsible for the damage. If it

could be potentially dangerous to delay, then both committee members and

residents have an undisputed right to break into an apartment in order to do

what is necessary. Responsibility for the damage and the costs of repairing such

will be decided at a later date. In all cases of damage then explanations and

statements will be recorded in writing. The Business Agent /Committee Chair can

assist in the further processes around the damage. See also the paragraph about

insurance.

Signs/labelling of postboxes and doorbells

Residents are urged to ensure that postboxes and doorbells are labelled in

accordance with the Association's standard format which can be purchased from

Multiservice AS in K.A.3.

The Association has leased out the premises on the ground floor of both

buildings.

Caretaking/Janitorial services

Repairs, maintenance and improvements for both the Association and for

individual owners can be carried out for an extra fee. Such work should be

specifically agreed. Notification of faults and defects should normally be sent by

e-mail to the Committee.

Water

There is a sink available on the ground floor for the use of the caretaker and

other handymen. The garden hose for the Association is stored here. There is an

outside tap for the caretaker to use.

Video monitoring of the garage

There is 24-hour video surveillance installed in the garage to assist in prevention

of burglaries. Data is stored for one week and then deleted. The system is

currently not in use.

General information about the Association, laws and statutes

The Housing Association property is physically and legally divided such that every

subdivision is comprised of a section and two types of area: own useable area

and communal area. Each section owner owns a specified share of the whole

property and has the exclusive right to a specific useable area. The useable area

is comprised of the apartment (the primary useable area) and the associated

storage areas and possible garage place. The communal area makes up the

remainder of the subdivision. The Association is comprised of 58 apartments with

storage rooms. The garage is a separate section.

Business agent

OBOS Eiendomsforvaltning (property administration) is the managing agents for

the Frognerkilen Housing Association. Queries related to rent/payment of a share

of communal costs, documents related to sales etc. can be submitted by

telephoning 22 86 57 67. (OBOS switchboard: 22 86 55 00).Address: OBOS

Eiendomsforvaltning PO Box 6668 St. Olavs Plass, 0129 Oslo

Law

Each individual sub-section owners' rights of ownership are regulated by the Law

regarding section ownership of 1 January 2018. The co-ownership/ housing

association is a tool to facilitate practical communal functions and initiatives. The

individual section owner's rights are formalized by the issuance of a deed which

has been registered in the local judicial property register.

The Law relating to owner sections (Lov om eierseksjoner) is available on the

Association's webpage (www.karenslystalle.no) or can be purchased in most

bookshops.StatutesThe Association's statutes can be found on our home-page; alternatively they

can be obtained from the Business agent.

About our surroundings

Karenslyst allé 1 - 3 lies on the outskirts of the district of Ullern, district 6.

Bydel Ullern, PO Box 39, Øvre Ullern, 0311 Oslo. Tel.: 23 46 30 00.

Visiting address is Ullern Allé 41, 2nd Floor.

The nearest chemist is in Karenslyst allé. The Post Office is in Coop at the

furthest end of Karenslyst allé. The Wine Monopoly is next door to Coop.

There are a range of shops, restaurants and other services in the neighbourhood.

Bus route 30 to Bygdøy has a stop at Karenslyst allé. There is also a tram in

Drammensveien by Thune, several other buses also go from the same place.

The airport express train as well as other train services leave from Skøyen

station.